Faaliyet Alanlarımız

 
Hem ulusal hem de uluslararası müvekkillerimiz için gereken geniş kapsamlı, kaliteli hukuk hizmetini sağlamak üzere yeterli bilgi ve kaynaklara sahibiz. Av Aykut Tong, Ticaret ve Şirketler hukuku konularında endüstri, finans, görsel ve yazılı basın hukuku, medya, iletişim, tarım sektörlerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Dava açma, dava takibi, hukuki görüş bildirme, hukuki araştırma - geliştirme, sözleşme hazırlanması gibi genel hukuki danışmanlık servislerimizden başka ayrıca müvekkillerimize Genel Kurul toplantıları organize etme, şirket sekreterya hizmetleri ve şirket uygunluk denetimini izleme gibi hizmetleri de sunmaktayız.
Aile Hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen ve Medeni Hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.
Aile Hukuku, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında olup, çeşitli alt konuları mevcuttur. Bu konular nişanlanma, evlenme (şartları ve hükümleri), boşanma (şartları ve sonuçları), evlat edinme, mal rejimleri ve tasfiyesi, aile konutu, soybağı, velayet, nafaka gibi konulardır.


AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN VE BÜROMUZCA TAKİP EDİLEN BAZI DAVALAR:
Anlaşmalı boşanma davaları
Çekişmeli boşanma davaları
Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
Velayet davaları
Nafaka davaları
Mal rejiminin tasfiyesi davaları – Boşanma sonrası malların paylaşımına ilişkin davalar
Boşanmadan sonra bekleme süresinin kaldırılması davaları
Yurtdışında verilen boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi davaları
Soybağının reddi davaları
Babalık davaları
Soyisim değiştirme davaları

Miras Hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. Başka bir deyişle Miras Hukuku, miras bırakanın hayatta iken elde etmiş olduğu taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarının kimlere ne oranda ve şekilde geçeceğini düzenleyen kurallardır.


MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN VE BÜROMUZCA TAKİP EDİLEN BAZI DAVALAR
Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek, miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davaları
Veraset davaları (veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali)
Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları
Terekenin taksimi davaları
Miras ortaklığından kaynaklı ortaklığın giderilmesi davaları
Miras sözleşmesinden doğan davalar
Tenkis davaları
Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davaları
Miras sebebiyle istihkak davaları
Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davaları
Mirasın reddine dair davalar.
 
 
 • Aile Hukuku
 • Sözleşme Hukuku,
 • İcra ve İflas Hukuku,
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku (Özellikle Marka Hukuku)
 • Dava Takibi ve İhtilaf Çözümü,
 • Şirketler Hukuku,
 • İş Hukuku,
 • Rekabet ve Ticaret Hukuku,
 • Eşya Hukuku,
 • Sağlık Hukuku,
 • Medya ve İletişim Hukuku,
 • Lisans İşlemleri,
 • Tüketici Hukuku,
 • Birleşmeler ve Kazanımlar ,
 • Avrupa Topluluk Hukuku.
 • Bilişim Hukuku
 • Mal Rejimi
 • Miras Hukuku
 
 
 • "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun." Freud
 • "Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir." Gandhi
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu